صفحه اصلی استانداردهای مرجع
گروه کالوت همواره جهت انجام خدمات مهندسی و همچنین ساخت محصولات خود از استانداردهای روز جهانی استفاده و آخرین ویرایشهای آنها را در آرشیو اطلاعاتی خود نگهداری می نماید. در ذیل برخی از استاندارد های رایج در حوزه طراحی و مهندسی سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه، صاعقه گیر و ولتاژ های فراتاخت و همچنین استانداردهای مربوط به ساخت و تست تجهیزات سیستم های مذکور جهت اطلاع کاربران محترم آورده شده است. درصورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص استانداردهای مذکور می توانید با بخش مهندسی شرکت تماس حاصل نمایید.
ردیف نام استاندارد شرح
1 IEC 62305 Part 1  استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه-اصول کلی

Protection Against Lightning - Part 1 : General Principles

2 IEC 62305 Part 2 استانداردهای بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش دوم-مدیریت ریسک
Protection Against Lightning – Part 2 : Risk Management
3 IEC 62305 Part 3
استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش سوم - جلوگیری از خسارت های فیزیکی به ساختمان ها و خطرات جانی ناشی از صاعقه

Protection Against Lightning – Part 3: Physical Damage To Structures and Life Hazard

4 IEC 62305 Part 4
استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش چهارم - جلوگیری از بروز خسارات به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی داخل ساختمان 

Protection Against Lightning – Part 4: Electrical and Electronic Systems Within Structures

5 NFC17 102 -2011 استاندارد فرانسوی مربوط به طراحی، اجرا و تست  صاعقه گیر اکترونیکی 

Protection Against Lightning - ESE Lightning Protection Systems

6 IEC 62561 Part 1 استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست اتصالات سیستم حفاظت در برابر صاعقه - صاعقه گیر

Lightning Protection System Components  –  Part 1: Requirements For Connection Components

7 IEC 62561 Part 2 استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست الکترود های ارت و هادی های سیستم حفاظت در برابر صاعقه - صاعقه گیر

Lightning Protection System Components  –  Part 2: Requirements For Conductors and Earth Electrodes 

8 IEC 62561 Part 3 استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست اسپارک گپ ایزوله کننده 

Lightning Protection System Components  –  Part 3: Requirements For Isolating Spark Gaps 

9 IEC 62561 Part 4 استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست بست های اتصال هادی ها

Lightning Protection System Components –  Part 4: Requirements For Conductor Fasteners 

10 IEC 62561 Part 5 استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست دریچه های بازرسی الکترود های ارت

Lightning Protection System Components –  Part 5: Requirements For Earth Electrode Inspection Housings and Earth Electrode Seals 

11 IEC 62561 Part 6 استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست شمارنده / کنتور صاعقه گیر

Lightning Protection System Components –  Part 6: Requirements For Lightning Strike Counters

12 IEC 62561 Part 7 استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین

Lightning Protection System Components –  Part 7: Requirements For Earthing Enhancing Compounds

13 NFPA 780-2008 استاندارد آمریکایی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه - صاعقه گیر

Standard for the Installation of Lightning Protection Systems 

14 UL 467 استاندارد آمریکا مربوط به ساخت و تست تجهیزات ارتینگ و همبندی

Grounding and Bonding Equipments

15 BS 7430-2011 استاندارد انگلستان مربوط به سیستم ارتینگ حفاظتی تاسیسات الکتریکی

Code Of Practice For Protective Earthing Of Electrical Installations

16 IEEE 837
استاندارد آمریکا مربوط به اتصلات دائمی در سیستم ارتینک پست های برق

 Standard for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding

17 IEEE 80 استاندارد آمریکا مربوط به طراحی و اجرای سیستم ارتینگ پستهای برق جریان متناوب

Guide for Safety In AC Substation Grounding

 18  IEEE 81
استاندارد امریکا مربوط به اندازه گیری مقاومت سیستم زمین ، امپدانس زمین و مقاومت ویژه خاک 
IEEE Guide for Measuring Earth
Resistivity, Ground Impedance,
and Earth Surface Potentials of a
Grounding System  
 19 IEC 61000-5-2
سازگاری الکترومغناطیسی - راهنمای نصب - ارتینگ و کابل کشی 
 Electromagnetic compatibility
 installation & mitigation guidelines
earthing & cabling