صفحه اصلی هادی ها
کابل مسی با روکش سبز و زرد
Green/Yellow PVC Insulated Stranded Copper Conductors
سیم لخت مسی
Bare Sranded Copper Conductors
شمش مسی با روکش قلع
Tin-Plated Bare Copper Bars
شمش مسی بدون روکش
Bare Copper Bars
تسمه مس با روکش قلع
Tin-Plated Bare Tapes
تسمه استینس استیل
Bare Stainless Steel Tape
تسمه مسی
Bare Copper Tape