صفحه اصلي راه آهن و مترو
راه آهن و مترو
ردیف پروژه مکان
1 ساختمان مركزي راه آهن شهري تهران و حومه تهران
2 ساختمان مركزي قطارهاي مسافرتي رجاء تهران
3 مخابرات ايستگاه راه آهن بهشهر بهشهر
4 مخابرات ايستگاه راه آهن ساري مازندران
5 مخابرات ايستگاه راه آهن سواد کوه مازندران
6 مخابرات ايستگاه راه آهن پل سفيد مازندران
7 مخابرات ايستگاه راه آهن شيرگاه مازندران
8 مخابرات ايستگاه راه آهن زرين دشت مازندران
9 مخابرات ايستگاه راه آهن زير آب مازندران
10 مخابرات ايستگاه راه آهن فيروزكوه مازندران
11 مخابرات ايستگاه راه آهن سرخ آباد مازندران
12 مخابرات ايستگاه راه آهن تهران تهران
13 مخابرات ايستگاه راه آهن راه بيشه لرستان
14 راه آهن سمنان – دامغان - ايستگاه لارستان سمنان
15 راه آهن سمنان – دامغان - ايستگاه گرداب سمنان
16 راه آهن سمنان – دامغان – ايستگاه هفت خوان سمنان
17 ايستگاه متروي گرمدره تهران
18 ايستگاه مترو اتمسفر تهران
19 ايستگاه متروي اكباتان تهران
20 ايستگاه متروي ورزشگاه آزادي تهران
21 ایستگاه مترو محمد شهر تهران
22 ايستگاه مترو اكباتان – جاده كرج کرج
23 خط 2 قطار شهري مشهد مشهد
24 پایه روشنايي پايانه مسافر بري اصفهان اصفهان
25 متروي اصفهان اصفهان
26  خط 10 مترو فرودگاه امام خمینی  تهران
27  منوریل قم  قم 
مشخصات
راه آهن و مترو