صفحه اصلي صنایع فرودگاهی
صنایع فرودگاهی
ردیف پروژه مکان
1 فرودگاه شیراز-واحد رادار شیراز
2 فرودگاه شیراز-واحد DVOR شیراز
3 فرودگاه شیراز-واحد Localizer شیراز
4 فرودگاه بوشهر-واحد فرستنده بوشهر
5 فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد Radar تهران
6 فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد Approach تهران
7 فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد UPS تهران
8 فرودگاه تبریز-واحد فرستنده تبریز
9 فرودگاه تبریز -واحد RCAG تبریز
10 فرودگاه تبریز -واحد NDB تبریز
11 فرودگاه خرم آباد- واحد NDB خرم آباد
12 فرودگاه خرم آباد- واحد ILS خرم آباد
13 فرودگاه خرم آباد- واحد DVOR/DME خرم آباد
14 فرودگاه كرمانشاه- واحد NDB کرمانشاه
15 فرودگاه كرمانشاه- واحد ILS کرمانشاه
16 فرودگاه كرمانشاه- واحد DVOR/DME کرمانشاه
17 شرکت فرودگاههای کشور/سایت RCAG مرکز کنترل تهران   تهران 
18 فرودگاه شاهرود - واحد DVOR/DME شاهرود 
19 فرودگاه لارستان-واحد تکنیکال بلاک   لارستان 
20 فرودگاه لارستان-واحد NDB لارستان 
21 فرودگاه سبزوار-واحد تکنیکال بلاک    سبزوار 
22  فرودگاه سبزوار-واحد NDB
سبزوار
23 فرودگاه سبزوار-واحد DVOR/DME
سبزوار
24 فرودگاه بجنورد- واحد ILS بجنورد 
25 فرودگاه بجنورد- واحد LOC
بجنورد 
26 فرودگاه بجنورد- واحدGP
بجنورد 
27 فرودگاه بوشهر-واحد GP  بوشهر 
28 فرودگاه بوشهر-واحدLOC  بوشهر 
29 فرودکاه اردبیل-واحدGP اردبیل 
30 فرودگاه اردبیل-واحد LOC  اردبیل 
31 فرودگاه یزد-واحد ILS یزد 
 32 فرودگاه یزد-واحد GP
یزد 
 33 فرودگاه یزد-واحد LLZ  یزد  
 34 فرودگاه یزد- واحد RCAG
یزد  
 35 فرودگاه یزد-واحد تکنیکال بلاک  یزد  
 36 فرودگاه یزد-واحد TX یزد  
 37 فرودگاه یزد-واحد DVOR/DME  یزد  
مشخصات
صنایع فرودگاهی