صفحه اصلی اطلاعات فنی
نکات مهم استاندارد NFC 17102 فرانسه ویرایش 2011
  • 21 مرداد 1395, 07:18
  • admin

•    دستگاه صاعقه گير الکترونیکی بايد به گونه اي نصب گردد كه نوك صاعقه گير حداقل 2 متر از نواحي تحت حفاظت آن مانند آنتن، برج خنك كن و ... بالاتر باشد. (بند 5-2-5)
•    در كليه ساختمانها و سازه ها صاعقه گير الكترونيكي مي بايست از دو مسير مجزا توسط هادي نزولي به سيستم زمين متصل گردد. (بند 5-3-2)
•    جنس و ابعاد هادي نزولي و هادی ارت سیستم حفاظت در برابر صاعقه بايستي مطابق با  جدول شماره 1 استاندارد BS EN 50164-2  باشد.(5-3-6)
•    از اسكلت فلزي ساختمان (در صورت دارا بودن برخي ويژگي ها) مي توان به عنوان جايگزين تمام يا بخشي از هادي نزولي استفاده نمود. (بند 5-3-9)
•    هادي نزولي بايد در هر متر توسط سه عدد بست (هر 33 سانتی متر)  به سازه متصل گردد. (بند 5-3-3)
•    هادي نزولي ترجيحا بايد در خارجي ترين قسمت بناي ساختمان نصب شوند. (بند 5-3-3)
•    در ساختمان هایی كه نمای آنها کامپوزیت ، شيشه اي يا سنگ هستند می توان هادي نزولي را در زير آن نصب نمود و در چنین حالتی می بایست هادی در دو نقطه ابتدا و      انتها  با زيرساخت فلزي نما متصل و همبند گردد. (بند 5-3-9)
•    در سازه هاي با ارتفاع بلند تر از 60 متر طبق استاندارد فوق مي بايست در 20% بالاي ارتفاع آن تمهيدات ويژه اي جهت حفاظت در برابر اصابت sideflash در نظر گرفته شود .      (بند 5-2-3-4)
•    در سازه هاي بلند تر از 60 متر طبق استاندارد فوق بايد حداقل چهار هادي نزولي براي سيستم صاعقه گير در نظر گرفته شود كه در صورت امكان اين چهار هادي بايستي در        وجوه متفاوت ساختمان نصب گردد. (بند 5-2-3-4)
•    در سازه هاي بلند تر از 120 متر طبق استاندارد فوق مي بايد علاوه بر اجراي تمهيدات ويژه ساختمان هاي بالاي 60 متر در تمام نقاط بالاي 120 متر نيز تمهيدات ويژه اي           جهت حفاظت از بنا در نظر گرفته شود.(بند 5-2-3-4)
•    هر مسير از هادي نزولي بايستي توسط يك لينك قطع مدار به سيستم ارت متصل گردد. شايان ذكر اينكه لينك قطع مدار بايد حاوي علامت ارت باشد.
•    براي جلوگيري از ايجاد شوك مكانيكي و حفاظت از هادي نزولي، مي بايست هادی نزولی تا فاصله ي حداقل دو متري سطح زمين توسط شیلد مناسب (فلزی یا پلی اتیلن)        مورد حفاظت قرار گيرد. (بند 5-3-3)
•    مقاومت الكتريكي مطلوب هر سيستم زمين صاعقه گير حداكثر 10 اهم مي باشد.(بند6-1)
•    به منظور حفاظت از ساختمانها و تاسيسات در مقابل صاعقه و اثرات القائي ناشي از تخليه آن به غير از حفاظت پيراموني (External Protection) ، تجهیز ساختمان ها  و           تاسیسات مجهز به سيستم ارتينگ، همبندي و همپتانسيل سازي و همچنين استفاده از مسدود كننده هاي ولتاژ هاي ضربه (سرج ارستر) براي خطوط تغذيه برق و ديتا نيز         ضروري مي باشد .(بند 3-2-2)